สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ตรงดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ปิ่นทอง
 
1. นางปัญจา  อินรีย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันดี
2. เด็กชายธีรภัทร์  ดวนใหญ่
 
1. นางสาวจิตรลดา  ทองสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 61.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประทาพันธ์
2. เด็กหญิงจิตตรา  เกตุหอม
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แววศรี
4. เด็กหญิงนวมน  ไชยเดช
5. เด็กหญิงนัชชา  เยื่อใย
6. เด็กหญิงปนัดดา  กุลเฉลียง
7. เด็กหญิงปานไพลิน  เขียวสี
8. เด็กหญิงปาริชาติ  พิลาสุข
9. เด็กหญิงวรรณชนก  ศักดี
10. เด็กหญิงวาสนา  เป่งหนองแซง
 
1. นางรุจิกาญจน์  พูลราม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี  กอผจญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา
 
1. นายวิชธร  คล่องกาย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กชายขวัญชัย  มัสยา
2. เด็กชายเกษมสันต์  วิกุลจรูญเดช
 
1. นางสาวจิตรลดา  ทองสุข
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงงาม
2. เด็กหญิงภัสตราภรณ์  กรุงไกร
3. เด็กชายวิทยา  ทากิละ
 
1. นางสาวรัฐริน  กาศเกษม
2. นางนภาพร  เทพสิงห์