สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายศรัญญู  ขันทอง
 
1. นายพิชิตชัย  วงษางาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีหาบุตร
 
1. นางสาววิไลพร  ปราบณรงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์ผาด
 
1. นายพิชิตชัย  วงษางาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานุสี
 
1. นางสาวพรพรรณ  สายสุรินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงจิตตรา  เกตุหอม
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  ประมวลสุข
3. เด็กหญิงปนัดดา  กุลเฉลียง
 
1. นางปัญจา  อินรีย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณวัฒนะ
2. เด็กชายพายุ  ยอดฉุน
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ทัพทะมาตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนิธิ  กาญจนา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  อัครกตัญญู
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงยลดา  บุญมาก
 
1. นางชวิศา  มุ่งอุ้มกลาง
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูผิวโคก
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  กระแสร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์โสภา
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 65 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มเอม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ประยงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์โสภา