สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เส็งประสาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี  กอผจญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  โกษีย์
 
1. นางวลัยลักษณ์  สิตไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 39 1. เด็กหญิงชลลดา  สีมาชัย
 
1. นางสาววาสนา  โคตรบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงเบญญามินทร์  เสริมศิริ
 
1. นางสาววิไลพร  ปราบณรงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไร่พิมาย
 
1. นางรุจิกาญจน์  พูลราม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  เครื่องจันทร์
 
1. นางวลัยลักษณ์  สิตไทย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายศรัญญู  ขันทอง
 
1. นายพิชิตชัย  วงษางาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีหาบุตร
 
1. นางสาววิไลพร  ปราบณรงค์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์ผาด
 
1. นายพิชิตชัย  วงษางาม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานุสี
 
1. นางสาวพรพรรณ  สายสุรินทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงจิตตรา  เกตุหอม
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  ประมวลสุข
3. เด็กหญิงปนัดดา  กุลเฉลียง
 
1. นางปัญจา  อินรีย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ตรงดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ปิ่นทอง
 
1. นางปัญจา  อินรีย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 39 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณวัฒนะ
2. เด็กชายพายุ  ยอดฉุน
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ทัพทะมาตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงกีรติ  ลีลากร
 
1. นางรุจิกาญจน์  พูลราม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงฟาลินดา  ปิ่นคล้าย
 
1. นายจักรินทร์  สมพระมิตร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 22 1. เด็กชายธนพล  ทองคำ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  คำภากุม
 
1. นางชุติมาพร  อุตยันต์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันดี
2. เด็กชายธีรภัทร์  ดวนใหญ่
 
1. นางสาวจิตรลดา  ทองสุข
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 61.6 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประทาพันธ์
2. เด็กหญิงจิตตรา  เกตุหอม
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แววศรี
4. เด็กหญิงนวมน  ไชยเดช
5. เด็กหญิงนัชชา  เยื่อใย
6. เด็กหญิงปนัดดา  กุลเฉลียง
7. เด็กหญิงปานไพลิน  เขียวสี
8. เด็กหญิงปาริชาติ  พิลาสุข
9. เด็กหญิงวรรณชนก  ศักดี
10. เด็กหญิงวาสนา  เป่งหนองแซง
 
1. นางรุจิกาญจน์  พูลราม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี  กอผจญ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายเจษฎากร  สุวาภักดี
2. เด็กหญิงเบญญามินทร์  เสริมศิริ
 
1. นายสุวิทย์  ฉิมงาม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายภูวเดช  ศรีตอง
 
1. นายวิชธร  คล่องกาย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายภวดล  ปลื้มบำเรอ
 
1. นายวิชธร  คล่องกาย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา
 
1. นายวิชธร  คล่องกาย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายมารุต  เวชสาร
2. เด็กหญิงวรัญญา  กาเผือก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ดวงมาลา
 
1. นายวิชธร  คล่องกาย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.5 เงิน 21 1. เด็กหญิงญาดา  เครื่องจันทร์
 
1. นางวลัยลักษณ์  สิตไทย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงญาดา  เครื่องจันทร์
 
1. นางวลัยลักษณ์  สิตไทย
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนิธิ  กาญจนา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  อัครกตัญญู
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงยลดา  บุญมาก
 
1. นางชวิศา  มุ่งอุ้มกลาง
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 35 1. เด็กชายกฤษณะ  สอนจุมาตร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  แจ่มศรี
3. เด็กชายนิธิ  กาญจนา
4. เด็กชายบัณฑิต  อริยะพิทักษ์
5. เด็กชายประชารักษ์  ประวันเนาว์
6. เด็กชายเด่นชัย  ประถมเสาร์
 
1. นายจักรินทร์  สมพระมิตร์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายกิตธนากร  ค่ำคูณ
2. เด็กชายธงชัย  จันทกุล
3. เด็กชายนพฤทธิ์  มูลกระโทก
4. เด็กชายปราการ  บุญใส
5. เด็กชายวันชัย  บุญมั่น
6. เด็กชายวายุ  ค้ำจุน
 
1. นายวิฑูรย์  สังข์มณี
 
30 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูผิวโคก
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  กระแสร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์โสภา
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กชายขวัญชัย  มัสยา
2. เด็กชายเกษมสันต์  วิกุลจรูญเดช
 
1. นางสาวจิตรลดา  ทองสุข
 
32 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 65 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มเอม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ประยงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์โสภา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประทาพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แววศรี
3. เด็กหญิงเมมิภา  สีส่อง
 
1. นายพิชิตชัย  วงษางาม
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 9 1. เด็กชายศิวกร  ชัยพร
2. เด็กหญิงสิริมา  ยานาค
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ห้วยจันทร์
 
1. นางรติยา  สีใสสุข
2. นางสุรศรี  ผลสมบูรณ์
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงงาม
2. เด็กหญิงภัสตราภรณ์  กรุงไกร
3. เด็กชายวิทยา  ทากิละ
 
1. นางสาวรัฐริน  กาศเกษม
2. นางนภาพร  เทพสิงห์