สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพจมาน  พิลาธร
 
1. นางสาวมนัญญา  อามาตย์มนตรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรดา  บุญเรืองนาม
 
1. นายประสงค์  โนนตาเถร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรกมล  แจ่มใส
2. เด็กชายวัชรพล  หัสสา
 
1. นางสาวภัทรภร  บุญสร้อย
2. นางสาวโสภาพร  ถิ่นสุวรรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  หนันทุม
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  พลโชติ
 
1. นางอุษา  แจ้งเปล่า
2. นางสาวธิดารัตน์  พ่อมี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิฤทธิ์พล  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงสินาภา  ทองสุก
 
1. นายประสงค์  โนนตาเถร
2. นางสาวพรรณภา  พลแดง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายณพัฒน์  พวงทอง
2. เด็กชายธวีทรัพย์  ไชไข
3. เด็กชายนครินทร์  กงล้อม
4. เด็กชายนราทร  สุรินทร์งาม
5. เด็กชายพิรุณ  สอนแสง
6. เด็กชายอมลณัฐ  บุญพิทักษ์
 
1. นางสุวรรณา  เพ็ชรงาม
2. นางทัศนีย์  สหวงศ์
3. นางสาวสมใจ  เวียงรัตน์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกชกร  เม่นแย้ม
2. เด็กชายพัศนัย  ศรีกล่ำ
3. เด็กหญิงอภิชญา  สายน้อย
 
1. นางสาวจิราวัลย์  พิมพ์บาล
2. นางสุพิศ  อนุญาหงษ์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญ  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองทอง
3. เด็กชายนัทพงศ์  บุญจู
 
1. นางสายยนต์  อุดมกัน
2. นางมยุรี  บุดดี