สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  มหิชาติ
 
1. นางสาวมนัญญา  อามาตย์มนตรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีรักษา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สอยโว
 
1. นางสาวอัครจรรยา  มังคลาด
2. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จันดวงศรี
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  แสงอากาศ
 
1. นายเอกรัตน์  ศรีภัททิยกุล
2. นายชวน  สุขเจริญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายพงศกร  กุยทวีจร
 
1. นายอนุสรณ์  เม่นแย้ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายอนุพงศ์  วิเศษชาติ
 
1. นายอนุสรณ์  เม่นแย้ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พุทธลา
 
1. นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายซันนี่  จัน
 
1. นางสาวปวีณา  ประดิษฐสุวรรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัทดา  ขันอาสา
 
1. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ศิริวัฒโก
 
1. นางสาววาทินี  พูลทรัพย์
2. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กชายชยางกูร  คำอินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญระยอง
 
1. นางสาวพรวิไล  ศรีวิชา
2. นางปิยะอนงค์  ศรีทุม
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กหญิงดวงหทัย  นิลชะชา
2. เด็กชายเจนณรงค์  โพธิ์เย็น
 
1. นางสาวพรวิไล  ศรีวิชา
2. นางปิยะอนงค์  ศรีทุม
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายพรชัย  คำหอมหวาน
 
1. นางมยุรี  บุดดี