สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานสมบูรณ์
 
1. นางสาวละเอียด  โพธิ์เผือก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงทอฝัน  สำคัญยิ่ง
 
1. นายแดง  ละสระน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญขุน
 
1. นายแดง  ละสระน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เรืองรอง
 
1. นางสาวละเอียด  โพธิ์เผือก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนงคราญ  ปานสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ชนะน้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
4. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
5. เด็กหญิงเมธาพร  แย้มมี
 
1. นางอุษา  แจ้งเปล่า
2. นายประสงค์  โนนตาเถร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงยุลาวัลย์  ดอนหล้า
2. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ศิริ
 
1. นายชวน  สุขเจริญ
2. นายเอกรัตน์  ศรีภัททิยกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงทัศนียา  ทองโคตร
 
1. นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ