สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรพร  พันตา
 
1. นางสาวละเอียด  โพธิ์เผือก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนิฐิพล  บุญจู
 
1. นางสาวโสภาพร  ถิ่นสุวรรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงศุภิสรา  นาคเทียม
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธันยวิชญ์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวรัชดา  บุญมหาสิทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายเทือน  อวน
 
1. นางสาวโสภาพร  ถิ่นสุวรรณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายอณาวิน  กายตะขบ
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศืรินทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิชชาอรณ์  ซ่อมแก้ว
 
1. นางสาวรัชดา  บุญมหาสิทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายนครินทร์  สีนะวงษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  สมภูมิ
 
1. นางสาวอัครจรรยา  มังคลาด
2. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวรวิช  จันทร์เหลือง
2. เด็กชายเสกสรร  ทิมราช
 
1. นางสาวอัครจรรยา  มังคลาด
2. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มิ่งขุนทด
2. เด็กชายอำนาจ  ประสาร
 
1. นางสาวอัครจรรยา  มังคลาด
2. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  โทแก้ว
 
1. นางสาววาทินี  พูลทรัพย์