สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานสมบูรณ์
 
1. นางสาวละเอียด  โพธิ์เผือก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงทอฝัน  สำคัญยิ่ง
 
1. นายแดง  ละสระน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญขุน
 
1. นายแดง  ละสระน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพจมาน  พิลาธร
 
1. นางสาวมนัญญา  อามาตย์มนตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรพร  พันตา
 
1. นางสาวละเอียด  โพธิ์เผือก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เรืองรอง
 
1. นางสาวละเอียด  โพธิ์เผือก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  มหิชาติ
 
1. นางสาวมนัญญา  อามาตย์มนตรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนิฐิพล  บุญจู
 
1. นางสาวโสภาพร  ถิ่นสุวรรณ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงศุภิสรา  นาคเทียม
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธันยวิชญ์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวรัชดา  บุญมหาสิทธิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายเทือน  อวน
 
1. นางสาวโสภาพร  ถิ่นสุวรรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายอณาวิน  กายตะขบ
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศืรินทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิชชาอรณ์  ซ่อมแก้ว
 
1. นางสาวรัชดา  บุญมหาสิทธิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีรักษา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สอยโว
 
1. นางสาวอัครจรรยา  มังคลาด
2. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายนครินทร์  สีนะวงษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  สมภูมิ
 
1. นางสาวอัครจรรยา  มังคลาด
2. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวรวิช  จันทร์เหลือง
2. เด็กชายเสกสรร  ทิมราช
 
1. นางสาวอัครจรรยา  มังคลาด
2. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มิ่งขุนทด
2. เด็กชายอำนาจ  ประสาร
 
1. นางสาวอัครจรรยา  มังคลาด
2. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนงคราญ  ปานสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ชนะน้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
4. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
5. เด็กหญิงเมธาพร  แย้มมี
 
1. นางอุษา  แจ้งเปล่า
2. นายประสงค์  โนนตาเถร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรดา  บุญเรืองนาม
 
1. นายประสงค์  โนนตาเถร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรกมล  แจ่มใส
2. เด็กชายวัชรพล  หัสสา
 
1. นางสาวภัทรภร  บุญสร้อย
2. นางสาวโสภาพร  ถิ่นสุวรรณ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  หนันทุม
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  พลโชติ
 
1. นางอุษา  แจ้งเปล่า
2. นางสาวธิดารัตน์  พ่อมี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิฤทธิ์พล  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงสินาภา  ทองสุก
 
1. นายประสงค์  โนนตาเถร
2. นางสาวพรรณภา  พลแดง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จันดวงศรี
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  แสงอากาศ
 
1. นายเอกรัตน์  ศรีภัททิยกุล
2. นายชวน  สุขเจริญ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงยุลาวัลย์  ดอนหล้า
2. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ศิริ
 
1. นายชวน  สุขเจริญ
2. นายเอกรัตน์  ศรีภัททิยกุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายพงศกร  กุยทวีจร
 
1. นายอนุสรณ์  เม่นแย้ม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงทัศนียา  ทองโคตร
 
1. นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายอนุพงศ์  วิเศษชาติ
 
1. นายอนุสรณ์  เม่นแย้ม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พุทธลา
 
1. นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  โทแก้ว
 
1. นางสาววาทินี  พูลทรัพย์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายซันนี่  จัน
 
1. นางสาวปวีณา  ประดิษฐสุวรรณ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัทดา  ขันอาสา
 
1. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ศิริวัฒโก
 
1. นางสาววาทินี  พูลทรัพย์
2. นายกล้าณรงค์  สายเพ็ชร
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายณพัฒน์  พวงทอง
2. เด็กชายธวีทรัพย์  ไชไข
3. เด็กชายนครินทร์  กงล้อม
4. เด็กชายนราทร  สุรินทร์งาม
5. เด็กชายพิรุณ  สอนแสง
6. เด็กชายอมลณัฐ  บุญพิทักษ์
 
1. นางสุวรรณา  เพ็ชรงาม
2. นางทัศนีย์  สหวงศ์
3. นางสาวสมใจ  เวียงรัตน์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงพนิดา  ฝ่ายคำ
2. เด็กชายสุรเกียรติ  เหมือนสุดใจ
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
2. นางสาวรัชดา  บุญมหาสิทธิ์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิ
2. เด็กหญิงอภิญญา  กายตะขบ
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
2. นางสาวรัชดา  บุญมหาสิทธิ์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  แม้นศิริ
 
1. นางสาวรัชดา  บุญมหาสิทธิ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงดลยา  พรมเสนา
 
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
38 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กชายชยางกูร  คำอินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญระยอง
 
1. นางสาวพรวิไล  ศรีวิชา
2. นางปิยะอนงค์  ศรีทุม
 
39 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กหญิงดวงหทัย  นิลชะชา
2. เด็กชายเจนณรงค์  โพธิ์เย็น
 
1. นางสาวพรวิไล  ศรีวิชา
2. นางปิยะอนงค์  ศรีทุม
 
40 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกชกร  เม่นแย้ม
2. เด็กชายพัศนัย  ศรีกล่ำ
3. เด็กหญิงอภิชญา  สายน้อย
 
1. นางสาวจิราวัลย์  พิมพ์บาล
2. นางสุพิศ  อนุญาหงษ์
 
41 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญ  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองทอง
3. เด็กชายนัทพงศ์  บุญจู
 
1. นางสายยนต์  อุดมกัน
2. นางมยุรี  บุดดี
 
42 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายพรชัย  คำหอมหวาน
 
1. นางมยุรี  บุดดี