สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โฮมภิรมย์
 
1. นางสาวเอื้อมพร  สรรพศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญเพ็ง
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลลดา  คะสุดใจ
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษฎา  มาท้วม
2. เด็กชายณัฐวุธ  ทองคำมา
3. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ศรี
4. เด็กชายนนท์นที  คะสุดใจ
5. เด็กชายนรินทร์  แท่นคำ
6. เด็กชายศุภกิตติ์  พลอยใหญ่
 
1. นายภาณุพงศ์   ไทยน้อย
2. นายไพริน  คำมงคล
3. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงกัลยาการ  เกิดวัน
2. เด็กหญิงนภสร  ตะเภาพงษ์
3. เด็กหญิงปภัสสร  สุวรรณหงษ์
 
1. นายสามารถ  สอดทรัพย์
2. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐทอง  นิลยอง
2. เด็กชายหฤษฎ์  อนิวรรตน์สกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  โมกศรี
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สินนอก
2. นายฐปนวัฒน์  มะโน
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กชายอภิชาติ  แก้วศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สินนอก