สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แสงเพ็ชร์
 
1. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธนาพร  กาญบุตร
2. เด็กชายสมยศ  บุญประเสริฐ
 
1. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัลยากร  เกิดวัน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แสงเพ็ชร์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
2. นางสาวจิราภรณ์  อัฐวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สิงห์สาย
2. เด็กชายศักรินทร์  กาญบุตร
 
1. นางสาวจรรยา  ภูมิโยชน์
2. นางสาวเพ็ญนภา  สินนอก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญเพิง
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนัทธมน  พรมมา
2. เด็กหญิงรัชนีกร  กองพิลา
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
2. นายไพริน  คำมงคล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วกลม
2. เด็กหญิงแพรวา  ผินกลับ
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
2. นายไพริน  คำมงคล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 1. เด็กชายวิธวัช  ใสสดศรี
2. เด็กชายสุวัจน์  แพปรุ
3. เด็กหญิงอธิดาวัลย์  คงสีทอง
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
2. นายไพริน  คำมงคล
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงแพรวา  ผินกลับ
 
1. นายภาณุพงศ์   ไทยน้อย
2. นายไพริน  คำมงคล