สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงสุข
 
1. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะโนเมือง
 
1. นางดิฤกษ์  สายโน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงทิยาพร  แย้มสุข
 
1. นางดิฤกษ์  สายโน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชนัญธิชา  สุภาพ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อัฐวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  กิ่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อัฐวงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ศรี
2. เด็กชายประดิพัทธ์  นนทภา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
2. นายไพริน  คำมงคล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสมยศ  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายสุวพัชร  จันทรมนตรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
2. นายไพริน  คำมงคล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายนวพล  สามเส้ง
2. เด็กชายภคพงศ์  ทองคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
2. นายไพริน  คำมงคล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิชามญช์  บุญถนอม
 
1. นางสาวจรรยา  ภูมิโยชน์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 60 1. เด็กหญิงชลธิชา  หอมจันทร์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  สืบสิงคาร
 
1. นายภาณุพงศ์   ไทยน้อย
2. นายไพริน  คำมงคล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายกฤษฏา  มาท้วม
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โฮมภิรมย์
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงชลลดา  มะโรงมืด
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ละอองศรี
 
1. นายภาณุพงศ์   ไทยน้อย
2. นายไพริน  คำมงคล
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงปพัชญา  ศรีส่วย
2. เด็กหญิงภัทรภัสสร  ทิมทอง
3. เด็กหญิงอภิสรา   ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สินนอก
2. นายฐปนวัฒน์  มะโน