สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงสุข
 
1. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงแพรววนิต  แสงพลอย
 
1. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แสงเพ็ชร์
 
1. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พันธุ๋กุ่ม
 
1. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธนาพร  กาญบุตร
2. เด็กชายสมยศ  บุญประเสริฐ
 
1. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะโนเมือง
 
1. นางดิฤกษ์  สายโน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงทิยาพร  แย้มสุข
 
1. นางดิฤกษ์  สายโน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชนัญธิชา  สุภาพ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อัฐวงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  กิ่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อัฐวงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัลยากร  เกิดวัน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แสงเพ็ชร์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
2. นางสาวจิราภรณ์  อัฐวงศ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ศรี
2. เด็กชายประดิพัทธ์  นนทภา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
2. นายไพริน  คำมงคล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสมยศ  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายสุวพัชร  จันทรมนตรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
2. นายไพริน  คำมงคล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายนวพล  สามเส้ง
2. เด็กชายภคพงศ์  ทองคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศรีท่าดินแดง
2. นายไพริน  คำมงคล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิชามญช์  บุญถนอม
 
1. นางสาวจรรยา  ภูมิโยชน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โฮมภิรมย์
 
1. นางสาวเอื้อมพร  สรรพศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สิงห์สาย
2. เด็กชายศักรินทร์  กาญบุตร
 
1. นางสาวจรรยา  ภูมิโยชน์
2. นางสาวเพ็ญนภา  สินนอก
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 60 1. เด็กหญิงชลธิชา  หอมจันทร์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  สืบสิงคาร
 
1. นายภาณุพงศ์   ไทยน้อย
2. นายไพริน  คำมงคล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลลดา  คะสุดใจ
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญเพ็ง
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลลดา  คะสุดใจ
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญเพิง
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนัทธมน  พรมมา
2. เด็กหญิงรัชนีกร  กองพิลา
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
2. นายไพริน  คำมงคล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วกลม
2. เด็กหญิงแพรวา  ผินกลับ
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
2. นายไพริน  คำมงคล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 1. เด็กชายวิธวัช  ใสสดศรี
2. เด็กชายสุวัจน์  แพปรุ
3. เด็กหญิงอธิดาวัลย์  คงสีทอง
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
2. นายไพริน  คำมงคล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทิพย์จันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีรักษา
3. เด็กชายโยธิน  ดาวทอง
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
2. นายไพริน  คำมงคล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 31 1. เด็กหญิงบุหงัน  แพปรุ
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายกฤษฏา  มาท้วม
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงธนภิญญา  บุญพิคำ
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โฮมภิรมย์
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษฎา  มาท้วม
2. เด็กชายณัฐวุธ  ทองคำมา
3. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ศรี
4. เด็กชายนนท์นที  คะสุดใจ
5. เด็กชายนรินทร์  แท่นคำ
6. เด็กชายศุภกิตติ์  พลอยใหญ่
 
1. นายภาณุพงศ์   ไทยน้อย
2. นายไพริน  คำมงคล
3. นายคัมภีรพร  เขียวอ่อน
 
31 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงชลลดา  มะโรงมืด
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ละอองศรี
 
1. นายภาณุพงศ์   ไทยน้อย
2. นายไพริน  คำมงคล
 
32 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  เจริญวงษ์
2. เด็กหญิงแพรวา  ผินกลับ
 
1. นายภาณุพงศ์   ไทยน้อย
2. นายไพริน  คำมงคล
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายกิตษดา  โสชาลี
2. เด็กชายชรินทร์ธร  เสือเอ๋ง
3. เด็กชายศักรินทร์  กาญบุตร
 
1. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
2. นายไพริน  คำมงคล
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงกัลยาการ  เกิดวัน
2. เด็กหญิงนภสร  ตะเภาพงษ์
3. เด็กหญิงปภัสสร  สุวรรณหงษ์
 
1. นายสามารถ  สอดทรัพย์
2. นายภูกิจ  เรืองหิรัญ
 
35 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  พรมมา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สินนอก
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงปพัชญา  ศรีส่วย
2. เด็กหญิงภัทรภัสสร  ทิมทอง
3. เด็กหญิงอภิสรา   ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สินนอก
2. นายฐปนวัฒน์  มะโน
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐทอง  นิลยอง
2. เด็กชายหฤษฎ์  อนิวรรตน์สกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  โมกศรี
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สินนอก
2. นายฐปนวัฒน์  มะโน
 
38 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กชายอภิชาติ  แก้วศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สินนอก