สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูไทร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ผิวเหลือง
 
1. นางวิไลวรรณ  ฟักเทพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายธนชัย  ทุมหอม
 
1. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กชายธนัยนันท์  ทุมหอม
2. เด็กชายสุทธิชัย  สมเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุมิตา  จรูญศิลป์
 
1. นางปราณี   เหนี่ยวสุภาพ
2. นางวิไลววณ  ฟักเทพ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 33 1. เด็กชายธนเดช  จันทร์ประทักษ์
2. เด็กชายนพสินธ์  นองสูงเนิน
3. เด็กชายนำโชค  ยมศรีเคน
4. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมมาก
5. เด็กหญิงมนัส  ตุ่ม
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทุมหอม
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเสวกร์
2. นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ
3. นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ