สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูไทร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงเกวลี  โมพิมาย
 
1. นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงอุมาพร  มณฑา
 
1. นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นามสันเทียะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ฟักเทพ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 35 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีทา
 
1. นางสาวดรุณี  รัตนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 31 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แย้มสุคนธ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  โนนสมบัติ
 
1. นางสาวดรุณี  รัตนา
2. นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายเกียรติกุล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดรุณี  รัตนา
2. นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงชุติมา  สุมาลย์
 
1. นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทุมหอม
 
1. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กชายตะวัน  ขวัญมี
2. เด็กชายวัยวัฒน์  ฉายมณีรัตน์
 
1. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ