สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูไทร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  อินเลื่อม
 
1. นางวิไลวรรณ  ฟักเทพ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุมาพร  มณฑา
 
1. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายธนัยนันท์  ทุมหอม
 
1. นางวิไลวรรณ  ฟักเทพ
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บัตรยางนอก
2. เด็กหญิงใบตอง  ขวัญมี
 
1. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนชัย  ทุมหอม
2. เด็กชายนนทกร  ปิยะสุข
 
1. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ