สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูไทร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงเกวลี  โมพิมาย
 
1. นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ผิวเหลือง
 
1. นางวิไลวรรณ  ฟักเทพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงอุมาพร  มณฑา
 
1. นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นามสันเทียะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ฟักเทพ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  อินเลื่อม
 
1. นางวิไลวรรณ  ฟักเทพ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุมาพร  มณฑา
 
1. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายธนัยนันท์  ทุมหอม
 
1. นางวิไลวรรณ  ฟักเทพ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชนะพาล
2. เด็กชายรัฐพงษ์  สามารถ
 
1. นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ
2. นางวิไลวรรณ  ฟักเทพ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปิติโชค  นองสูงเนิน
2. เด็กชายพงสภัค  นันทะนี
 
1. นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ
2. นางวิไลววณ  ฟักเทพ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 35 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีทา
 
1. นางสาวดรุณี  รัตนา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 31 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แย้มสุคนธ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  โนนสมบัติ
 
1. นางสาวดรุณี  รัตนา
2. นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายเกียรติกุล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดรุณี  รัตนา
2. นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงชุติมา  สุมาลย์
 
1. นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายธนชัย  ทุมหอม
 
1. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กชายธนัยนันท์  ทุมหอม
2. เด็กชายสุทธิชัย  สมเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุมิตา  จรูญศิลป์
 
1. นางปราณี   เหนี่ยวสุภาพ
2. นางวิไลววณ  ฟักเทพ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงอรอุมา  มุ่งยุทธกลาง
 
1. นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทุมหอม
 
1. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 33 1. เด็กชายธนเดช  จันทร์ประทักษ์
2. เด็กชายนพสินธ์  นองสูงเนิน
3. เด็กชายนำโชค  ยมศรีเคน
4. เด็กชายภานุวัฒน์  พรมมาก
5. เด็กหญิงมนัส  ตุ่ม
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทุมหอม
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเสวกร์
2. นางมนทิรา  ขุนสันเทียะ
3. นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงณิชากร  บัตรยางนอก
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ผิวเหลือง
 
1. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวลัดดา  ชูสวัสดิ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บัตรยางนอก
2. เด็กหญิงใบตอง  ขวัญมี
 
1. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ
 
21 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กชายตะวัน  ขวัญมี
2. เด็กชายวัยวัฒน์  ฉายมณีรัตน์
 
1. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนชัย  ทุมหอม
2. เด็กชายนนทกร  ปิยะสุข
 
1. นายชัยยศ  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวญาติกา  อิ่มหิรัญ
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 22 1. เด็กชายฐิตินันท์  จันทร์สระบัว
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองดี
3. เด็กหญิงเบญจภณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวอักษร  อินบริบูรณ์
2. นางสาวลัดดา  ชูสวัสดิ์
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 8 1. เด็กชายธีรพัฒน์  บัวเพ็ชร
 
1. นางสาวอักษร  อินบริบูรณ์