สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบประชัน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  สุดาเดช
 
1. นางสาวอัญชรีกร  ห้าวหาญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 36 1. เด็กหญิงพรหมพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงฤดาวดี  พึ่งเมือง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พลชา
 
1. นายศุภชัย  หมอยาดี
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ถนอมรอด
 
1. นางสาวไพรินทร์  ปลื้มเกษร