สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบประชัน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กชายพัชรพล  ถมทอง
 
1. นายประศาสน์  ตันเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญยอด
 
1. นายประศาสน์  ตันเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายทิวัตถ์  ตันเสี่ยน
2. เด็กชายพัชรพล  เดชสุภา
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์พันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกชกร  ทนเถื่อน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำพิลา
3. เด็กหญิงรัญชนา  อินจันทร์
4. เด็กหญิงสมิตา  ศรีโสภา
5. เด็กหญิงสุทัศนี  จ้อยมณี
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์พันธ์