สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบประชัน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กชายพัชรพล  ถมทอง
 
1. นายประศาสน์  ตันเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สนน้อย
 
1. นายประศาสน์  ตันเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญยอด
 
1. นายประศาสน์  ตันเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายศุภฤกษ์  จ้อยมณี
 
1. นายนฤพล  เชื้อทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิงหราช  พวงจันทร์
 
1. นายนฤพล  เชื้อทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายอัครพล  เกตุทอง
 
1. นายประศาสน์  ตันเจริญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายทิวัตถ์  ตันเสี่ยน
2. เด็กชายพัชรพล  เดชสุภา
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์พันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกชกร  ทนเถื่อน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำพิลา
3. เด็กหญิงรัญชนา  อินจันทร์
4. เด็กหญิงสมิตา  ศรีโสภา
5. เด็กหญิงสุทัศนี  จ้อยมณี
 
1. นางสาวอรทัย  สิงห์พันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พลชา
 
1. นางสาวอัญชรีกร  ห้าวหาญ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  สุดาเดช
 
1. นางสาวอัญชรีกร  ห้าวหาญ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 36 1. เด็กหญิงพรหมพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงฤดาวดี  พึ่งเมือง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พลชา
 
1. นายศุภชัย  หมอยาดี
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 69 1. เด็กหญิงจันจิรา  เกตุทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  ขันธวิชัย
3. เด็กหญิงสุธิดา  ยวงรัมย์
 
1. นางสาวไพรินทร์  ปลื้มเกษร
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ถนอมรอด
 
1. นางสาวไพรินทร์  ปลื้มเกษร