สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพารักษ์  บัวละพัน
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หนูเอี่ยม
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยดา  ขมิ้นเขียว
 
1. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภา  กิ่งแก้ว
 
1. นางธัญพร  ก้องเสนาะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คิดดี
2. เด็กชายยศกร  ใจเย็น
 
1. นางพรจิตร  บัวคำ
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิเสน
2. เด็กชายอนาวิน  แต้เกษม
 
1. นางสาวกานดา  เฟื่องฟู
2. นางจารึก  มูลขำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  ทองประจักษ์
2. เด็กชายบัญญพนต์  บุญเมฆ
 
1. นางจารึก  มูลขำ
2. นางสาวกานดา  เฟื่องฟู
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  มีแก้ว
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงชมไพร  นิลน้อย
2. เด็กชายธนบูลย์  นิลน้อย
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิรภาดา  ต้นถาแก้ว
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ไตรกิศยากุล
3. เด็กหญิงวิยาดา  บุญส่ง
 
1. นางจารึก  มูลขำ
2. นางสาวกานดา  เฟื่องฟู
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  พลศรี
 
1. นางธัญพร  ก้องเสนาะ
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กุรินทร์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  หวังเจริญ
 
1. นางพรจิตร  บัวคำ
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวัฒน์  มาลีวงษ์
2. เด็กชายอโณทัย  รีเบี้ยว
 
1. นายมนัสเทพ  ขำสุวรรณ์
2. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ขำทอง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เกษามา
3. เด็กชายศราวุธ  แฝงลาภ
 
1. นายมนัสเทพ  ขำสุวรรณ์
2. นางนารีงาม  พุมานนท์