สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงจิราภา  ขำทอง
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 45 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ม่วงงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงสุจิดา  คำโฮม
 
1. นางพรทิพย์  ซูมิตร
2. นางวีรยา  ทองเกลี้ยง
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงเพชรรัชต์  ประเสริฐเมธ
 
1. นางณัฎฐาพร  ศิริมาก
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอติรุจ  วัฒนะมงคล
 
1. นางนารีงาม  พุมานนท์