สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงศิรประภา  อินธิยาภรณ์
 
1. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.06 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงวัลวิสา  ศิริเมฆา
2. เด็กชายอานนท์  พุฒพิมเสน
 
1. นางพรจิตร  บัวคำ
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงพรรณภัค  ดวงแก้ว
2. เด็กชายวีรชน  บุญศรีแก้ว
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
2. นางนารีงาม  พุมานนท์