สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 74 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีลา
 
1. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัชราภา  ผาติเสนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองชัยยะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายมงคลสวัสดิ์  ชุมสุข
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองชัยยะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พานพระ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มนตรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายดำรงเดช  อินทร์พรรณ์
2. เด็กหญิงลักขณา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มนตรี
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 67 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  การัมย์
2. เด็กหญิงธนภัทร  แตงศรี
3. เด็กชายภูมิธนพัฒน์  ธนโสธร
 
1. นางพรทิพย์  ซูมิตร
2. นางณัฎฐาพร  ศิริมาก