สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงจิราภา  ขำทอง
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 74 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีลา
 
1. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพารักษ์  บัวละพัน
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงศิรประภา  อินธิยาภรณ์
 
1. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หนูเอี่ยม
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยดา  ขมิ้นเขียว
 
1. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัชราภา  ผาติเสนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองชัยยะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายมงคลสวัสดิ์  ชุมสุข
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองชัยยะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภา  กิ่งแก้ว
 
1. นางธัญพร  ก้องเสนาะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.06 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงวัลวิสา  ศิริเมฆา
2. เด็กชายอานนท์  พุฒพิมเสน
 
1. นางพรจิตร  บัวคำ
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คิดดี
2. เด็กชายยศกร  ใจเย็น
 
1. นางพรจิตร  บัวคำ
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิทธิเสน
2. เด็กชายอนาวิน  แต้เกษม
 
1. นางสาวกานดา  เฟื่องฟู
2. นางจารึก  มูลขำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  ทองประจักษ์
2. เด็กชายบัญญพนต์  บุญเมฆ
 
1. นางจารึก  มูลขำ
2. นางสาวกานดา  เฟื่องฟู
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  มีแก้ว
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พานพระ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มนตรี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายดำรงเดช  อินทร์พรรณ์
2. เด็กหญิงลักขณา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มนตรี
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงชมไพร  นิลน้อย
2. เด็กชายธนบูลย์  นิลน้อย
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงพรรณภัค  ดวงแก้ว
2. เด็กชายวีรชน  บุญศรีแก้ว
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิรภาดา  ต้นถาแก้ว
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ไตรกิศยากุล
3. เด็กหญิงวิยาดา  บุญส่ง
 
1. นางจารึก  มูลขำ
2. นางสาวกานดา  เฟื่องฟู
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  พลศรี
 
1. นางธัญพร  ก้องเสนาะ
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 67 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  การัมย์
2. เด็กหญิงธนภัทร  แตงศรี
3. เด็กชายภูมิธนพัฒน์  ธนโสธร
 
1. นางพรทิพย์  ซูมิตร
2. นางณัฎฐาพร  ศิริมาก
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 45 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ม่วงงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงสุจิดา  คำโฮม
 
1. นางพรทิพย์  ซูมิตร
2. นางวีรยา  ทองเกลี้ยง
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงเพชรรัชต์  ประเสริฐเมธ
 
1. นางณัฎฐาพร  ศิริมาก
 
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กุรินทร์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  หวังเจริญ
 
1. นางพรจิตร  บัวคำ
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอติรุจ  วัฒนะมงคล
 
1. นางนารีงาม  พุมานนท์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวัฒน์  มาลีวงษ์
2. เด็กชายอโณทัย  รีเบี้ยว
 
1. นายมนัสเทพ  ขำสุวรรณ์
2. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ขำทอง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เกษามา
3. เด็กชายศราวุธ  แฝงลาภ
 
1. นายมนัสเทพ  ขำสุวรรณ์
2. นางนารีงาม  พุมานนท์