สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเวิง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 39 1. เด็กหญิงชัชจินันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 28 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษศรี
 
1. นางกมลา  จารุเนตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงชัชนันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลฤดี  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายวรภาพ  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวรำไพ  พันนาม
2. นางกมลา  จารุเนตร