สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเวิง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  สุขศรีหทัย
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงอภัสรา  พันแก่น
2. เด็กชายอรรถพล  วงค์แหยม
 
1. นางสาวรำไพ  พันนาม
2. นางกมลา  จารุเนตร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษศรี
 
1. นายชวลิต  เดชจินดา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงชัชจินันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรหมจันทร์
 
1. นางกมลา  จารุเนตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชัชจินันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางสาวรำไพ  พันนาม
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 64 1. เด็กชายวรินทร์  สวัสดี
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  แดงสุวรรณ์
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน