สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเวิง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายวรินทร์  สวัสดี
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชัชนันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางกมลา  จารุเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรหมจันทร์
 
1. นางกมลา  จารุเนตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  สุขศรีหทัย
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ  แดงสุวรรณ์
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนะ
2. เด็กชายวรินทร์  สวัสดี
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น
2. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงกัญญา  พรมชาติ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนะ
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  มากมี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บูรณะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษศรี
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงอภัสรา  พันแก่น
 
1. นางสาวรำไพ  พันนาม
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงชัชจินันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
2. เด็กหญิงวรรณนิษา  สุขศรีหทัย
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน