สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเวิง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  สุขศรีหทัย
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายวรินทร์  สวัสดี
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 71 เงิน 39 1. เด็กหญิงชัชจินันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 28 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษศรี
 
1. นางกมลา  จารุเนตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชัชนันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางกมลา  จารุเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรหมจันทร์
 
1. นางกมลา  จารุเนตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  สุขศรีหทัย
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ  แดงสุวรรณ์
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนะ
2. เด็กชายวรินทร์  สวัสดี
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น
2. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงกัญญา  พรมชาติ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนะ
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  มากมี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บูรณะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงชัชนันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลฤดี  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายวรภาพ  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสาวรำไพ  พันนาม
2. นางกมลา  จารุเนตร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงอภัสรา  พันแก่น
2. เด็กชายอรรถพล  วงค์แหยม
 
1. นางสาวรำไพ  พันนาม
2. นางกมลา  จารุเนตร
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษศรี
 
1. นายชวลิต  เดชจินดา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงชัชจินันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษศรี
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไพศาล  เสงี่ยมจิตร์
 
1. นางกมลา  จารุเนตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรหมจันทร์
 
1. นางกมลา  จารุเนตร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชัชจินันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
 
1. นางสาวรำไพ  พันนาม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงอภัสรา  พันแก่น
 
1. นางสาวรำไพ  พันนาม
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงชัชจินันท์  ชูยิ่งสกุลทิพย์
2. เด็กหญิงวรรณนิษา  สุขศรีหทัย
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน
 
22 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 64 1. เด็กชายวรินทร์  สวัสดี
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  แดงสุวรรณ์
 
1. นางสาววิภาวดี  จันทร์แทน