สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์  ฟาสูงเนิน
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ดวงศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  น่วมสำโรง
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ดวงศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชาลิสา  นิสัยสุข
2. เด็กชายวิทวัส  กวางทอง
 
1. นางสาวดวงดาว  นิคาโม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลลดา  จิตรถิ่น
2. เด็กชายธีรภัทร  บุศราคำ
 
1. นางสาวดวงดาว  นิคาโม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เจียนงาม
 
1. นางสุขุมาลย์  ประโมจนีย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงแพรนภา  กลับสวรรค์
 
1. นายธีรวัฒน์  ศิริเดช