สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  โคตชัยยา
 
1. นางสุขุมาลย์  ประโมจนีย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์  ฟาสูงเนิน
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ดวงศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  น่วมสำโรง
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ดวงศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชาลิสา  นิสัยสุข
2. เด็กชายวิทวัส  กวางทอง
 
1. นางสาวดวงดาว  นิคาโม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลลดา  จิตรถิ่น
2. เด็กชายธีรภัทร  บุศราคำ
 
1. นางสาวดวงดาว  นิคาโม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  พรมท่า
 
1. นางดวงดาว  นิคาโม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เจียนงาม
 
1. นางสุขุมาลย์  ประโมจนีย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงแพรนภา  กลับสวรรค์
 
1. นายธีรวัฒน์  ศิริเดช
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายกมลภพ  ยาพันธ์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  เกิดศักดิ์
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  เกตุสอาด
4. เด็กชายปัญญา  วาวิลัย
5. เด็กชายพีรณัฐ  ขอนบกลาง
6. เด็กชายอนุกูล  จีนปรีชา
 
1. นางศรีทอง  ศิริหัส
2. นางพรประภัสสร์  เชื้อเฉลิม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงนฤมล  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงบุญนิศา  เชื้อเฉลิม
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุตรเสมียน
4. เด็กชายภานุพงศ์  เจริญภูมิ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  เพียพยัคฆ์
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  กาวีวน
 
1. นายมีโชค  แซ่ตัง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยศรี
2. เด็กหญิงจิตตนารถ  สีปาน
3. เด็กหญิงชลิดา  จิตรถิ่น
4. เด็กชายธีรยุทร  พฤษพงษ์
5. เด็กชายภานุพงค์  ใช้ชาญวงค์
6. เด็กหญิงศศิวิมล  แม่นปืน
 
1. นางสาวสมบุญ  ตันวงค์