สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเอ๋ย  วงศ์พระจันทร์
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.75 ทอง 15 1. เด็กหญิงจิราธิวรรณ  บำรุงวัฒน์
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราธิวรรณ  บำรุงวัฒน์
2. เด็กหญิงปลิตา  กิตติภัทรสุนทร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เจริญคำ
 
1. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์
2. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 21 1. เด็กหญิงบงกชพร  หอมขจร
2. เด็กหญิงเกศริน  วีระกุล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สารคำ
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
2. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์