สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงอริยาพร  เชียรทัยสง
 
1. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำคันทุง
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงภิริษา  ศูนย์ทอง
2. เด็กหญิงเอ๋ย  วงศ์พระจันทร์
 
1. นางสาวสุวิตา  คงคา
2. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงอริยาพร  เชียรทัยสง
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  โรจนแพทย์
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กลีบม่วง
2. เด็กหญิงธันยชนก  ชัยพันธ์
 
1. นายเสมียน  สุโรรัมย์
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพล  ครุฑทอง
2. เด็กชายวราเมธ  บุญรอด
 
1. นายเสมียน  สุโรรัมย์
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายอันดา  โรจนแพทย์
 
1. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้