สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงแพรวา  ปะโสทะกัง
 
1. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงสุนันทษา  ปทุมมานนท์
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงปลิตา  กิตติภัทรสุนทร
 
1. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายดนุสรณ์  ทองนิ่ม
2. เด็กชายธนภัทร  เขียวรักษา
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 35 1. เด็กชายธรภัทร  เขียวรักษา
2. เด็กหญิงภิริษา  ศูนย์ทอง
 
1. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
2. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายนฤทธิ์  พรมสอน
 
1. นางสาวสุวิตา  คงคา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วโกมินทร์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนองบัวขาว
 
1. นางสาวสุวิตา  คงคา
2. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายพันหนึ่ง  ใหม่เจริญ
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปลิตา  กิตติภัทรสุนทร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สารคำ
 
1. นายเสมียน  สุโรรัมย์
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงปลิตา  นันทะศรี
 
1. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้