สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 48 1. เด็กชายธนภัทร  เขียวรักษา
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงพัชรียา  บุญเกิด
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเอ๋ย  วงศ์พระจันทร์
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงภัทรภร  โชติทรง
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงจิราธิวรรณ  บำรุงวัฒน์
2. เด็กชายณัฐพล  ครุฑทอง
3. เด็กชายธนศักดิ์  จันทร์หอม
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงสโรชา  ผาสุข
2. เด็กหญิงอมราวดี  กลางชัย
3. เด็กหญิงแพรวา  ปะโสทะกัง
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายสุทน  สุวรรณ์ทา
2. เด็กชายอิทธิพัทร์  ขาวรัมย์
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลาวันดี
2. เด็กชายพีรภัทร  แสงสว่าง
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จ้อยเล็ก
2. เด็กชายวราเมธ  บุญรอด
 
1. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
2. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงวธูลดา  อินทชัย
2. เด็กหญิงสโรชา  ผาสุข
 
1. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
2. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธงชัย  แก้วมาลา
 
1. นางสาวสุวิตา  คงคา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงนันทิชา  สนิทมาก
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุริวงศ์
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรียา  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงวณิชยา  ประชากุล
 
1. นางกาญจนา  ทองเจริญ