สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเอ๋ย  วงศ์พระจันทร์
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงแพรวา  ปะโสทะกัง
 
1. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงสุนันทษา  ปทุมมานนท์
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงปลิตา  กิตติภัทรสุนทร
 
1. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงอริยาพร  เชียรทัยสง
 
1. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 48 1. เด็กชายธนภัทร  เขียวรักษา
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงพัชรียา  บุญเกิด
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเอ๋ย  วงศ์พระจันทร์
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงภัทรภร  โชติทรง
 
1. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงจิราธิวรรณ  บำรุงวัฒน์
2. เด็กชายณัฐพล  ครุฑทอง
3. เด็กชายธนศักดิ์  จันทร์หอม
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงสโรชา  ผาสุข
2. เด็กหญิงอมราวดี  กลางชัย
3. เด็กหญิงแพรวา  ปะโสทะกัง
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายดนุสรณ์  ทองนิ่ม
2. เด็กชายธนภัทร  เขียวรักษา
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายสุทน  สุวรรณ์ทา
2. เด็กชายอิทธิพัทร์  ขาวรัมย์
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลาวันดี
2. เด็กชายพีรภัทร  แสงสว่าง
 
1. นางสาววนิดา  ศิริรัตนโสพร
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำคันทุง
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.75 ทอง 15 1. เด็กหญิงจิราธิวรรณ  บำรุงวัฒน์
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 35 1. เด็กชายธรภัทร  เขียวรักษา
2. เด็กหญิงภิริษา  ศูนย์ทอง
 
1. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
2. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จ้อยเล็ก
2. เด็กชายวราเมธ  บุญรอด
 
1. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
2. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงวธูลดา  อินทชัย
2. เด็กหญิงสโรชา  ผาสุข
 
1. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
2. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายนฤทธิ์  พรมสอน
 
1. นางสาวสุวิตา  คงคา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธงชัย  แก้วมาลา
 
1. นางสาวสุวิตา  คงคา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงภิริษา  ศูนย์ทอง
2. เด็กหญิงเอ๋ย  วงศ์พระจันทร์
 
1. นางสาวสุวิตา  คงคา
2. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วโกมินทร์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนองบัวขาว
 
1. นางสาวสุวิตา  คงคา
2. นางสุนี  ใจเที่ยงแท้
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายพันหนึ่ง  ใหม่เจริญ
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงอริยาพร  เชียรทัยสง
 
1. นางมนปรียา  ภูชะนะศรี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงนันทิชา  สนิทมาก
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  โรจนแพทย์
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุริวงศ์
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรียา  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงวณิชยา  ประชากุล
 
1. นางกาญจนา  ทองเจริญ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราธิวรรณ  บำรุงวัฒน์
2. เด็กหญิงปลิตา  กิตติภัทรสุนทร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เจริญคำ
 
1. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์
2. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
 
32 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กลีบม่วง
2. เด็กหญิงธันยชนก  ชัยพันธ์
 
1. นายเสมียน  สุโรรัมย์
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปลิตา  กิตติภัทรสุนทร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สารคำ
 
1. นายเสมียน  สุโรรัมย์
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
34 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพล  ครุฑทอง
2. เด็กชายวราเมธ  บุญรอด
 
1. นายเสมียน  สุโรรัมย์
2. นางสาวอรอุมา   รัตนมงคล
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 21 1. เด็กหญิงบงกชพร  หอมขจร
2. เด็กหญิงเกศริน  วีระกุล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สารคำ
 
1. นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์
2. นางสาวปิยภัทร  รภัสสณ์
 
36 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงปลิตา  นันทะศรี
 
1. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์ยาง
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  ดีพรม
3. เด็กชายสมชาย  ต่างด้าว
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญก่อ
2. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงขัวญจิรา  ลาคำ
2. เด็กหญิงปลิตา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผกาผล
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญก่อ
2. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้
 
39 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายอันดา  โรจนแพทย์
 
1. นางจุฬาภรณ์  ใจเที่ยงแท้