สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังค้อ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โหรานิคม
 
1. นางนภาพร  ญาณปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รักพงษ์
 
1. นางนภาพร  ญาณปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กชายจิตติวัฒน์  หวินสันเทียะ
 
1. นางนภาพร  ญาณปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอรปรียา  วาดเขียน
 
1. นางนภาพร  ญาณปัญญา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงพัชรี  เสนัง
2. เด็กชายสตางค์  ทองธาระ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  พัฒน์ธนสุวรรณ
2. นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 1. เด็กชายทรงพล  ฉันมิตร
2. เด็กหญิงอรปรียา  วาดเขียน
 
1. นางสาวธมลวรรณ  พัฒน์ธนสุวรรณ
2. นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชนาภา  ไชยพฤก
 
1. นายศิลปชัย  ชูเชิด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายนภัสกร  เทียนปิ๋ยวโรจน์
 
1. นายศิลปชัย  ชูเชิด
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กชายชนินทร์  ใสกมล
2. เด็กชายชัยณรงค์  มูลคำ
 
1. นางสาวณัฐญา  ซึมกระโทก
2. นางสาวรักชนก  พุฒซ้อน
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 37 1. เด็กชายจิรเจตน์  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์กลัด
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กชายชัยธวัช  จิตรักษ์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ประสพโชค
3. เด็กชายสุเมธ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์กลัด
2. นางสาวละออง  แก้วคำภา