สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังค้อ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โหรานิคม
 
1. นางนภาพร  ญาณปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รักพงษ์
 
1. นางนภาพร  ญาณปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 1. เด็กชายจิตติวัฒน์  หวินสันเทียะ
 
1. นางนภาพร  ญาณปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอรปรียา  วาดเขียน
 
1. นางนภาพร  ญาณปัญญา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 48 1. เด็กชายจิตติวัฒน์  หวินสันเทียะ
 
1. นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รักพงษ์
 
1. นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภควัฒน์  สัพโส
 
1. นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57    
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงพัชรี  เสนัง
2. เด็กชายสตางค์  ทองธาระ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  พัฒน์ธนสุวรรณ
2. นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 1. เด็กชายทรงพล  ฉันมิตร
2. เด็กหญิงอรปรียา  วาดเขียน
 
1. นางสาวธมลวรรณ  พัฒน์ธนสุวรรณ
2. นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลจันทา
2. เด็กหญิงอรปรียา  วาดเขียน
 
1. นางสาวรักชนก  พุฒซ้อน
2. นางสาวณัฐญา  ซึมกระโทก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชนาภา  ไชยพฤก
 
1. นายศิลปชัย  ชูเชิด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายนภัสกร  เทียนปิ๋ยวโรจน์
 
1. นายศิลปชัย  ชูเชิด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงศศิธร  เวทนา
 
1. นายศิลปชัย  ชูเชิด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงอรปรียา  วาดเขียน
 
1. นายศิลปชัย  ชูเชิด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลจันทา
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  พานคำ
 
1. นายศิลปชัย  ชูเชิด
2. นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทรงพล  ฉันมิตร
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ขอสุข
3. เด็กชายเผด็จ  แก้วมณี
 
1. นายศิลปชัย  ชูเดชิด
2. นายปิยวัฒน์  ไกรผจญ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71 เงิน 29 1. เด็กหญิงสุธาริณี  บุญยอด
 
1. นางสาวณัฐญา  ปิตะฝ่าย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจิตติวัฒน์  หวินสันเทียะ
 
1. นางสาวณัฐญา  ปิตะฝ่าย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รักพงษ์
 
1. นางสาวณัฐญา  ปิตะฝ่าย
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กชายจิตติวัฒน์  หวินสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัชชา  แวงคำ
 
1. นางสาวณัฐญา  ซึมกระโทก
2. นางสาวรักชนก  พุฒซ้อน
 
22 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กชายชนินทร์  ใสกมล
2. เด็กชายชัยณรงค์  มูลคำ
 
1. นางสาวณัฐญา  ซึมกระโทก
2. นางสาวรักชนก  พุฒซ้อน
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 37 1. เด็กชายจิรเจตน์  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์กลัด
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กชายชัยธวัช  จิตรักษ์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ประสพโชค
3. เด็กชายสุเมธ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์กลัด
2. นางสาวละออง  แก้วคำภา
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 24 1. เด็กชายปฎิภาณ  มูลจันทา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จุ้ยสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จำปาทิพย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์กลัด
2. นางสาวละออง  แก้วคำภา
 
26 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 39 1. เด็กหญิงวรนุช  ทองธาระ
 
1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์กลัด