สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวศวิตา  โตเขียว
 
1. นางวันทนา  เวหาธนารักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมานิตา  เปลี่ยนทิมทอง
2. นางสาววรรณพร  บุญถนอม
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
2. นางญาณิศา  ชูสกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาวิน  ลีรัตนะกวี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนสุขเหลือ
 
1. นางอรศิริ  เสาไธสง
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  จั่นถลา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเขมมณี  บุญปลูก
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  เสาไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิติมา  เสดสา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยะสะวุฒิ
3. เด็กหญิงศรีจักษณา  พงษ์พจน์
4. เด็กหญิงสิรินดา  ขอบทอง
5. เด็กหญิงสโรชา  เจริญศรี
 
1. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
2. นางวรรณธนา  เวหาธนารักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ปิยมาตย์
 
1. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
2. นางวรรณธนา  แก้วจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัฏดา  ใจปลอด
2. เด็กชายวสันต์  ขาวผ่อง
 
1. นางบังอร  ภูมินทร
2. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุุทธรักษา
2. เด็กหญิงอัปสร  รอดคร้าม
 
1. นางสาวธฤตมน  ลออเนตร์
2. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองเอี่ยม
 
1. นางกรรณิการ์  บุญกรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรัชญา  ล้อมด้วยศรี
 
1. นางนฤมล  สุขสกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฟื่องย้อย
 
1. นางกรรณิการ์  บุญกรณ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายนิธิ  บัวผัน
2. เด็กชายภาคภูมิ  ศุภนคร
3. เด็กชายภูเบศ  สุริน
4. เด็กชายอภิรักษ์  ชินคำ
5. เด็กชายอัมรินทร์  สมจิตต์
6. เด็กชายไชยวัฒน์  พันธุนัน
 
1. นายเสถียรพงษ์  แสนอินทร์
2. นางสาวธฤตมน  ลออเนตร์
3. นางสัจจะ  อาสนะ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฟื่องย้อย
2. นายกรณ์ดนัย  พุ่มโพธิ์ทอง
3. นางสาวปรัชญา  ล้อมด้วยศรี
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทร
5. นางสาวอาทิตยา  แม้ประเสริฐ
 
1. นางเครือวัลย์  สนามชัย
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  กัณหาเคน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์คำหาญ
3. นางสาวอนุสรา  ตรั่น
 
1. นางปพิชญา  ศรีสมสุข
2. นางวันทนา  เวหาธนารักษ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิดา  เดือนฉาย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  รัชตะวรรณ
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
16 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภควัต  แดนนารัตน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำสม
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรวี  นามวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประหยัดการ
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นันดี
3. เด็กหญิงอรทัย  พุทธรักษา
 
1. นางสุนทรี  เวทยังกูร
2. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 1. เด็กชายจาริก  โรจน์ศรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงทอง
3. เด็กชายนำชัย  นฤคนธ์
 
1. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์
2. นางสาวแพรทอง  ทรมีฤทธิ์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 9 1. เด็กชายจิรายุ  สุภาพ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เชื้อจินดา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณเขตร
 
1. นางสายพิน  บัวขาว
2. นางยุพา  พุทธมี
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญา  มงคลพันธ์
2. เด็กหญิงพรประภา  หงษ์สอน
3. เด็กหญิงศศิกัญญา  เขียวสลับ
 
1. นางยุพา  พุทธมี
2. นางสานพิน  บัวขาว
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงศยามล  พิพิธพงษ์
 
1. นางมณฑาทิพย์  สุขจันทร์เทาะ
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำสวาสดิ์
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สีอ่อน
2. เด็กชายเศรษฐกาญจน์  นำวงษ์สำราญ
 
1. นางญาณิศา  ชูสกุล
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  วิชัย
2. เด็กชายวีระพัฒน์  สำเนียงไพบูลย์
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
2. นางญาณิศา  ชูสกุล
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายวรฤทธิ์  อ่อนปานนิล
2. เด็กหญิงอนิตยา  สามี
 
1. นางญาณิศา  ชูสกุล
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
27 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมณฑการ  ป้องกัน
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  เอี่ยมนาม
 
1. นางญาณิศา  ชูสกุล
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สดใส
2. นายพิชญุตม์  จารุวัฒน์
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางเปมิกา  เจริญสุข