สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองเอี่ยม
 
1. นางพงษ์ลัดดา  แก้วประดับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกตวลี  แก้วกัลยา
 
1. นางวันทนา  เวหาธนารักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวินี  ไชยะนิตย์
2. เด็กหญิงปณิตา  โพธิ
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  พุฒหอม
4. เด็กหญิงพรกนก  ไพฑูรย์
5. เด็กหญิงวรนุช  วงเวียน
 
1. นางวรรณธนา  แก้วจันทร์
2. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงจามจุรี  สุขลาภ
2. เด็กชายศิระ  สิงห์โนนตาด
 
1. นางพิศมัย  ผ่านด่าน
2. นายเสถียรพงษ์  แสนอินทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตน์เมือง
 
1. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุภัสตรา  ด้วงสำรวย
 
1. นางกรรณิการ์  บุญกรณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญสุภา  วันทอง
 
1. นางกรรณิการ์  บุญกรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงคีตภัทร  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติยา  เปลื้องเจริญ
 
1. นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   กัณหาเคน
2. เด็กชายศุภกร  ใหญ่พรมราช
 
1. นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล
2. นางบังอร  ภูมินทร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีทองแดง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นชนะ
3. เด็กชายภานพ  พลศรี
4. เด็กชายศุภกร  จันบุตรดา
5. เด็กหญิงสาลินี  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายอนุชา  อาจพินิจ
 
1. นายเสถียรพงษ์  แสนอินทร์
2. นางสาวธฤตมน  ลออเนตร์
3. นางสาวแพรทอง  ทรมีฤทธิ์
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ชาวเวียง
 
1. นางพิพัฒน์พร  โพธิ์แดง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนินฉาย
2. เด็กชายนิติ  ศุภฤทธิ์
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางเปมิกา  เจริญสุข