สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงพรชนก  สวนไชย
 
1. นางพรพิมล  อ่ำสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นชนะ
 
1. นางประเทือง  จำนงค์ประโคน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  สุจริต
 
1. นางสัจจะ  อาสนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รอดคร้าม
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มหามิตร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีบางซื่อ
3. เด็กหญิงยุพาพร  ยศจิ้งหรีด
4. เด็กหญิงรุจิรา  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงรุ้งทิวา  เพิ่มทอง
 
1. นางบังอร  ภูมินทร
2. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรีย์  เทียนขาว
2. เด็กหญิงวรดา  ยศสมบัติ
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  กาญจนพิสุทธฺ์
4. เด็กหญิงอรปรียา  หาญเวช
5. เด็กหญิงไพลิน  แก้ววงษา
 
1. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
2. นางสุดาพร  มาลาวงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายอัครพล  วีระกุล
 
1. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยนาริน  บุญทองสุข
 
1. นางนฤมล  สุขสกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงมนัสวีย์  รอดไป
 
1. นางนิตยา  ศรีพยัคฆ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายวรุต  ขาวนวล
2. เด็กชายอุดมพร  แก้วดี
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กชายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กชายวรกฤต  เบ็น กู๊ดเลอร์
 
1. นางสาวศราลี  บรรจง
2. นางทรรศนีย์  ทองบัว
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เวรุวรรณ
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สวยงาม
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงพิมลกานต์  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูหงษ์สูง
 
1. นางสาวศราลี  บรรจง
2. นางทรรศนีย์  ทองบัว
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 40 1. เด็กชายต้นตระกาน  ไชโย
2. เด็กชายยศธร  ภาวะวิวัฒน์
3. เด็กชายศุภณัฐ   โชติพงษ์
 
1. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์
2. นางสาวธฤตมน  ลออเนตร์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายยุทธการ  ทองจีน
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ทองจีน
3. เด็กหญิงศรินญา  เอี่ยมภิญโญ
 
1. นางสุนทรี  เวทยังกูร
2. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์