สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เกตุเพ็ง
 
1. นางพงษ์ลัดดา  แก้วประดับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปณิดา  อินทะปัญญา
 
1. นางธนพร  ดาวประกาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัชพงศ์  รัตนากรวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรรณพัทร  ไม้รอด
3. เด็กหญิงศรียุพา   ขาวผ่อง
 
1. นางอรศิริ  เสาไธสง
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจามจุรี  สุขลาภ
2. นางสาวดวงหทัย  ช่างระดม
3. เด็กหญิงปณิดา  จิตติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  เสาไธสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกิตตินันท์  ไสยศาสตร์
2. เด็กชายอัมรินทร์  สมจิตต์
 
1. นางสาวเกสร  ประโพธิ์ศรี
2. นางสาวแพรทอง  ทรมีฤทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายสหรัฐ  โชติวัน
2. เด็กหญิงสุกฤตา  หูกขุนทด
 
1. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
2. นางวรรณธนา  แก้วจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวิรัญจ์  ศุกเสาร์
 
1. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กันไพรี
 
1. นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขอบทอง
 
1. นางนิตยา  ศรีพยัคฆ์