สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงพรชนก  สวนไชย
 
1. นางพรพิมล  อ่ำสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เกตุเพ็ง
 
1. นางพงษ์ลัดดา  แก้วประดับ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  กลิ่นชนะ
 
1. นางประเทือง  จำนงค์ประโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวศวิตา  โตเขียว
 
1. นางวันทนา  เวหาธนารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปณิดา  อินทะปัญญา
 
1. นางธนพร  ดาวประกาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองเอี่ยม
 
1. นางพงษ์ลัดดา  แก้วประดับ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกตวลี  แก้วกัลยา
 
1. นางวันทนา  เวหาธนารักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  สุจริต
 
1. นางสัจจะ  อาสนะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รอดคร้าม
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมานิตา  เปลี่ยนทิมทอง
2. นางสาววรรณพร  บุญถนอม
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
2. นางญาณิศา  ชูสกุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัชพงศ์  รัตนากรวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรรณพัทร  ไม้รอด
3. เด็กหญิงศรียุพา   ขาวผ่อง
 
1. นางอรศิริ  เสาไธสง
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจามจุรี  สุขลาภ
2. นางสาวดวงหทัย  ช่างระดม
3. เด็กหญิงปณิดา  จิตติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  เสาไธสง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาวิน  ลีรัตนะกวี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนสุขเหลือ
 
1. นางอรศิริ  เสาไธสง
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  จั่นถลา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเขมมณี  บุญปลูก
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  เสาไธสง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกิตตินันท์  ไสยศาสตร์
2. เด็กชายอัมรินทร์  สมจิตต์
 
1. นางสาวเกสร  ประโพธิ์ศรี
2. นางสาวแพรทอง  ทรมีฤทธิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวินี  ไชยะนิตย์
2. เด็กหญิงปณิตา  โพธิ
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  พุฒหอม
4. เด็กหญิงพรกนก  ไพฑูรย์
5. เด็กหญิงวรนุช  วงเวียน
 
1. นางวรรณธนา  แก้วจันทร์
2. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิติมา  เสดสา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยะสะวุฒิ
3. เด็กหญิงศรีจักษณา  พงษ์พจน์
4. เด็กหญิงสิรินดา  ขอบทอง
5. เด็กหญิงสโรชา  เจริญศรี
 
1. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
2. นางวรรณธนา  เวหาธนารักษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มหามิตร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีบางซื่อ
3. เด็กหญิงยุพาพร  ยศจิ้งหรีด
4. เด็กหญิงรุจิรา  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงรุ้งทิวา  เพิ่มทอง
 
1. นางบังอร  ภูมินทร
2. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรีย์  เทียนขาว
2. เด็กหญิงวรดา  ยศสมบัติ
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  กาญจนพิสุทธฺ์
4. เด็กหญิงอรปรียา  หาญเวช
5. เด็กหญิงไพลิน  แก้ววงษา
 
1. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
2. นางสุดาพร  มาลาวงษ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ปิยมาตย์
 
1. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
2. นางวรรณธนา  แก้วจันทร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 55 1. เด็กชายสหรัฐ  โชติวัน
2. เด็กหญิงสุกฤตา  หูกขุนทด
 
1. นางสาวนิตยาพร  ตรองจิตต์
2. นางวรรณธนา  แก้วจันทร์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัฏดา  ใจปลอด
2. เด็กชายวสันต์  ขาวผ่อง
 
1. นางบังอร  ภูมินทร
2. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุุทธรักษา
2. เด็กหญิงอัปสร  รอดคร้าม
 
1. นางสาวธฤตมน  ลออเนตร์
2. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงจามจุรี  สุขลาภ
2. เด็กชายศิระ  สิงห์โนนตาด
 
1. นางพิศมัย  ผ่านด่าน
2. นายเสถียรพงษ์  แสนอินทร์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตน์เมือง
 
1. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวิรัญจ์  ศุกเสาร์
 
1. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายอัครพล  วีระกุล
 
1. นางสุจิตรา  อรัญวาสน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองเอี่ยม
 
1. นางกรรณิการ์  บุญกรณ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุภัสตรา  ด้วงสำรวย
 
1. นางกรรณิการ์  บุญกรณ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยนาริน  บุญทองสุข
 
1. นางนฤมล  สุขสกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรัชญา  ล้อมด้วยศรี
 
1. นางนฤมล  สุขสกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฟื่องย้อย
 
1. นางกรรณิการ์  บุญกรณ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญสุภา  วันทอง
 
1. นางกรรณิการ์  บุญกรณ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงคีตภัทร  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กันไพรี
 
1. นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขอบทอง
 
1. นางนิตยา  ศรีพยัคฆ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงมนัสวีย์  รอดไป
 
1. นางนิตยา  ศรีพยัคฆ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติยา  เปลื้องเจริญ
 
1. นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   กัณหาเคน
2. เด็กชายศุภกร  ใหญ่พรมราช
 
1. นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล
2. นางบังอร  ภูมินทร
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายนิธิ  บัวผัน
2. เด็กชายภาคภูมิ  ศุภนคร
3. เด็กชายภูเบศ  สุริน
4. เด็กชายอภิรักษ์  ชินคำ
5. เด็กชายอัมรินทร์  สมจิตต์
6. เด็กชายไชยวัฒน์  พันธุนัน
 
1. นายเสถียรพงษ์  แสนอินทร์
2. นางสาวธฤตมน  ลออเนตร์
3. นางสัจจะ  อาสนะ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีทองแดง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กลิ่นชนะ
3. เด็กชายภานพ  พลศรี
4. เด็กชายศุภกร  จันบุตรดา
5. เด็กหญิงสาลินี  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายอนุชา  อาจพินิจ
 
1. นายเสถียรพงษ์  แสนอินทร์
2. นางสาวธฤตมน  ลออเนตร์
3. นางสาวแพรทอง  ทรมีฤทธิ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฟื่องย้อย
2. นายกรณ์ดนัย  พุ่มโพธิ์ทอง
3. นางสาวปรัชญา  ล้อมด้วยศรี
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทร
5. นางสาวอาทิตยา  แม้ประเสริฐ
 
1. นางเครือวัลย์  สนามชัย
2. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  กัณหาเคน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์คำหาญ
3. นางสาวอนุสรา  ตรั่น
 
1. นางปพิชญา  ศรีสมสุข
2. นางวันทนา  เวหาธนารักษ์
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายวรุต  ขาวนวล
2. เด็กชายอุดมพร  แก้วดี
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
45 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 1. เด็กชายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กชายวรกฤต  เบ็น กู๊ดเลอร์
 
1. นางสาวศราลี  บรรจง
2. นางทรรศนีย์  ทองบัว
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิดา  เดือนฉาย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  รัชตะวรรณ
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
47 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภควัต  แดนนารัตน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำสม
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรวี  นามวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประหยัดการ
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
49 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เวรุวรรณ
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สวยงาม
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางสาวศราลี  บรรจง
 
50 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงพิมลกานต์  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูหงษ์สูง
 
1. นางสาวศราลี  บรรจง
2. นางทรรศนีย์  ทองบัว
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 40 1. เด็กชายต้นตระกาน  ไชโย
2. เด็กชายยศธร  ภาวะวิวัฒน์
3. เด็กชายศุภณัฐ   โชติพงษ์
 
1. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์
2. นางสาวธฤตมน  ลออเนตร์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายยุทธการ  ทองจีน
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ทองจีน
3. เด็กหญิงศรินญา  เอี่ยมภิญโญ
 
1. นางสุนทรี  เวทยังกูร
2. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นันดี
3. เด็กหญิงอรทัย  พุทธรักษา
 
1. นางสุนทรี  เวทยังกูร
2. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 1. เด็กชายจาริก  โรจน์ศรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงทอง
3. เด็กชายนำชัย  นฤคนธ์
 
1. นายพิริยะ  อังคสุวัฒน์
2. นางสาวแพรทอง  ทรมีฤทธิ์
 
55 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ชาวเวียง
 
1. นางพิพัฒน์พร  โพธิ์แดง
 
56 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 9 1. เด็กชายจิรายุ  สุภาพ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เชื้อจินดา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณเขตร
 
1. นางสายพิน  บัวขาว
2. นางยุพา  พุทธมี
 
57 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญา  มงคลพันธ์
2. เด็กหญิงพรประภา  หงษ์สอน
3. เด็กหญิงศศิกัญญา  เขียวสลับ
 
1. นางยุพา  พุทธมี
2. นางสานพิน  บัวขาว
 
58 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงศยามล  พิพิธพงษ์
 
1. นางมณฑาทิพย์  สุขจันทร์เทาะ
 
59 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำสวาสดิ์
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
60 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สีอ่อน
2. เด็กชายเศรษฐกาญจน์  นำวงษ์สำราญ
 
1. นางญาณิศา  ชูสกุล
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
61 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  วิชัย
2. เด็กชายวีระพัฒน์  สำเนียงไพบูลย์
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
2. นางญาณิศา  ชูสกุล
 
62 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมณฑการ  ป้องกัน
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  เอี่ยมนาม
 
1. นางญาณิศา  ชูสกุล
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
63 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายวรฤทธิ์  อ่อนปานนิล
2. เด็กหญิงอนิตยา  สามี
 
1. นางญาณิศา  ชูสกุล
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สดใส
2. นายพิชญุตม์  จารุวัฒน์
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนินฉาย
2. เด็กชายนิติ  ศุภฤทธิ์
 
1. นางทรรศนีย์  ทองบัว
2. นางเปมิกา  เจริญสุข