สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญชลิดา  สุขใจ
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติพร  กางกรณ์
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงวรนุช  ผายสุวรรณ์
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภา  ขุนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงทักษพร  รีชีวะ
 
1. นายมานนทร์  รู้ทั่วรัมย์
2. นางสาววาสนา  เสนาคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศธนา  กาลีวิจิตร
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กชายกนกพล  เหมือนเอี่ยม
2. เด็กชายติณณภพ  ริยะกุล
3. เด็กชายเปี่ยมบุญ  คำมั่ง
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางีรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรณินท์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงปิยดา  สุขจิตร
3. เด็กชายวิชาญ  ประถมกรึก
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เพ็ชรกล้า
 
1. นางสาวอรทัย  คงสอน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษพร  รีชีวะ
2. เด็กชายธนพงษ์  โม่งปราณีต
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จ่าผาย
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  ทับพรม
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปราบรัตน์
3. เด็กหญิงธิตยา  รอหะเวส
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงการนต์ชนก  ภิญโญ
2. เด็กชายธนภัทร  ใจเย็น
3. เด็กหญิงพรรณษา  อ่อนบุญมา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี
2. นางสาววาสนา  เสนาคำ
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัญชิรพัชร์  ศรีเมือง
 
1. นางสาววาสนา  เสนาคำ