สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราภา  ขุนสวัสดิ์
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทการต์  มุกดาม่วง
2. เด็กชายชยุต  พลรัตน์
3. เด็กชายเกียติกิจ  กล้าหาญ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
2. นางสาววาสนา  เสนาคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายธนาธร  หนูคงบัตร
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยิ่งยง
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วอุไร
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  เจริญผล
2. เด็กหญิงลรินทิพย์  น้อยถนอม
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
2. นายประพันธ์  แสงไกร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  หนูคงบัตร
2. เด็กหญิงสมิตานัน  บุญพา
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
2. นายประพันธ์  แสงไกร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  พิมเสน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนะ
3. เด็กหญิงชลนิชา  บุญเต็ม
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กชายยศกร  เชื้อวงษ์
2. เด็กหญิงแพรนวล  สีนอนิล
 
1. นายสมบูรณ์  นพเก้า
2. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายวิเชียร  ประถมกนึก
2. เด็กชายเนา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายไกรภพ  สมบัติวงษ์
 
1. นายมานนทร์  รู้ทั่วรัมย์
2. นายพนม  มาลัยเปีย
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 38 1. เด็กชายวิวัฒน์  อัยรา
2. เด็กหญิงศุภกร  มูลเชื้อ
3. เด็กหญิงอริสา  บุญเสมอ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี
2. นางสาววาสนา  เสนาคำ