สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 71 1. เด็กหญิงรกาศิริ  จอมเชื้อ
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยศิริ
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงยุวดี  แสงจันทร์
2. เด็กชายวรวิทย์  คำสี
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 43 1. เด็กชายชาญชัย  เขาถ้ำทอง
2. เด็กหญิงมาฑิตา  นาคจันทร์
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
2. นายประพันธ์  แสงไกร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงปิยะพร  พฤกษชาติ
 
1. นายสมบูรณ์  นพเก้า
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กชายกิตติชัย  เผือกอ่อน
2. เด็กชายชยุต  พลรัตน์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี