สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงปาณิศา  วิชัยปุก
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงแพรนวล  สีนอนิล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงจิราภา  ขุนสวัสดิ์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เขื่อนคำ
2. เด็กชายเสวี  พรมลี
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
2. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิรัฐชัย  กล้าหาญ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายวัชรพล  เขียวขำ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงปดาวรินทร์  หยิบทรัพย์
 
1. นางสาววาสนา  เสนาคำ