สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 71 1. เด็กหญิงรกาศิริ  จอมเชื้อ
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงปาณิศา  วิชัยปุก
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราภา  ขุนสวัสดิ์
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญชลิดา  สุขใจ
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยศิริ
 
1. นางนุกูล  ป้อมสันเทียะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงแพรนวล  สีนอนิล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงจิราภา  ขุนสวัสดิ์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทการต์  มุกดาม่วง
2. เด็กชายชยุต  พลรัตน์
3. เด็กชายเกียติกิจ  กล้าหาญ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
2. นางสาววาสนา  เสนาคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เขื่อนคำ
2. เด็กชายเสวี  พรมลี
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
2. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิรัฐชัย  กล้าหาญ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายวัชรพล  เขียวขำ
 
1. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายทรงเกียรติ  ปราบรัตน์
2. เด็กชายธีรพันธ์  ประสนิท
 
1. นายมานนทร์  รู้ทั่วรัมย์
2. นางสาววาสนา  เสนาคำ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติพร  กางกรณ์
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงวรนุช  ผายสุวรรณ์
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงยุวดี  แสงจันทร์
2. เด็กชายวรวิทย์  คำสี
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 43 1. เด็กชายชาญชัย  เขาถ้ำทอง
2. เด็กหญิงมาฑิตา  นาคจันทร์
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
2. นายประพันธ์  แสงไกร
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภา  ขุนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงทักษพร  รีชีวะ
 
1. นายมานนทร์  รู้ทั่วรัมย์
2. นางสาววาสนา  เสนาคำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายธนาธร  หนูคงบัตร
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยิ่งยง
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศธนา  กาลีวิจิตร
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วอุไร
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  เจริญผล
2. เด็กหญิงลรินทิพย์  น้อยถนอม
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
2. นายประพันธ์  แสงไกร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  หนูคงบัตร
2. เด็กหญิงสมิตานัน  บุญพา
 
1. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
2. นายประพันธ์  แสงไกร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กชายกนกพล  เหมือนเอี่ยม
2. เด็กชายติณณภพ  ริยะกุล
3. เด็กชายเปี่ยมบุญ  คำมั่ง
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางีรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรณินท์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงปิยดา  สุขจิตร
3. เด็กชายวิชาญ  ประถมกรึก
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงปิยะพร  พฤกษชาติ
 
1. นายสมบูรณ์  นพเก้า
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เพ็ชรกล้า
 
1. นางสาวอรทัย  คงสอน
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  พิมเสน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนะ
3. เด็กหญิงชลนิชา  บุญเต็ม
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจิราภา  ขุนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยศิริ
 
1. นายวรดร  สมกิจเรือง
2. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เพชรกล้า
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ยิ่งยง
 
1. นายวรดร  สมกิจเรือง
2. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญลาภ
2. เด็กหญิงจรณินท์  ดอกบัว
 
1. นายวรดร  สมกิจเรือง
2. นายพงษ์พัฒน์  กองไตรรัตน์
 
32 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กชายยศกร  เชื้อวงษ์
2. เด็กหญิงแพรนวล  สีนอนิล
 
1. นายสมบูรณ์  นพเก้า
2. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี
 
33 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กชายกิตติชัย  เผือกอ่อน
2. เด็กชายชยุต  พลรัตน์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายวิเชียร  ประถมกนึก
2. เด็กชายเนา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายไกรภพ  สมบัติวงษ์
 
1. นายมานนทร์  รู้ทั่วรัมย์
2. นายพนม  มาลัยเปีย
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษพร  รีชีวะ
2. เด็กชายธนพงษ์  โม่งปราณีต
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จ่าผาย
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  ทับพรม
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปราบรัตน์
3. เด็กหญิงธิตยา  รอหะเวส
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางรุ่งนภา  โพธิปัญญา
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงปดาวรินทร์  หยิบทรัพย์
 
1. นางสาววาสนา  เสนาคำ
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงการนต์ชนก  ภิญโญ
2. เด็กชายธนภัทร  ใจเย็น
3. เด็กหญิงพรรณษา  อ่อนบุญมา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี
2. นางสาววาสนา  เสนาคำ
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 38 1. เด็กชายวิวัฒน์  อัยรา
2. เด็กหญิงศุภกร  มูลเชื้อ
3. เด็กหญิงอริสา  บุญเสมอ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กีระสี
2. นางสาววาสนา  เสนาคำ
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัญชิรพัชร์  ศรีเมือง
 
1. นางสาววาสนา  เสนาคำ