สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายชวนากร  คงเพ็ชรศักดิ์
2. เด็กชายนิตินัย  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงอชิรญา  แน่นอุดร
4. เด็กชายอดิศร  อุปะมานะ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ปราณีศรี
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางเมตตา  ทองคง
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิสซ่า  เลื่อมทอง
 
1. นางลิ้นจี่  เอี่ยมสุขประเสริฐ