สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 35 1. เด็กหญิงสุวรรณี   สิงไห
 
1. นางลิ้นจี่  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 38 1. เด็กหญิงณัฏฐริชา  วงษ์เป้า
 
1. นางลิ้นจี่  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายวันดารุต  โลมจันทร์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  ฟุ้งสายชล
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางเมตตา  ทองคง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิกา  มูลมั่ง
2. เด็กชายสุวรรณ  ชมาวัฒน์
 
1. นางจิตรา  จันทจรูญ
2. นางเมตตา  ทองคง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เลื่อมทอง
2. เด็กหญิงเกตุวดี  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวดวงฤดี  ศิลาไกล
2. นางสาวพัชรี  คำวิเศษ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงสิริกร  บุดทะนะ
 
1. นางบังอร  พัฒนานุวัต