สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงณัฐริชา   คำดี
 
1. นางบังอร  พัฒนานุวัต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ญาติเสมอ
 
1. นางสาววรวรรณ  หงษ์กัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปวีณา  กอไผ่น้อย
 
1. นางสาววรวรรณ  หงษ์กัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุภาพร  สง่างาม
 
1. นางสาววรวรรณ  หงษ์กัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายนัยเนตร  พึ่งสอนรัก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์วิลาศ
 
1. นางวัชรินทร์  ศรีคำ
2. นายวิชัย  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  หาสุข
2. เด็กชายพรชัย  สุวดิษฐ์
 
1. นางวัชรินทร์  ศรีคำ
2. นายวิชัย  เอี่ยมสุขประเสริฐ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงอารยา  เอี่ยมอุตสาหะ
 
1. นางกฤษณา  พละพันธ์